Projekt

Základnou ideou návrhu je prepojenie jestvujúcej zástavby s novovznikajúcou zástavbou bytových domov. Osadenie jednotlivých bytových domov do prostredia a orientácia bytov na slnečné svetové strany a prírodu, dáva lokalite všetky predpoklady pre kvalitné bývanie v širšom centre mesta.

Návrh projektu vychádza z architektúry minimalizmu s cieľom vytvoriť čisté, prehľadné a funkčné dielo s nadštandardnou intimitou a dôrazom na duševnú hygienu obyvateľstva. Urbanizmus a architektonické riešenie vypracovala spoločnosť ESTING s.r.o. Realizačný projekt a Projekt pre stavebné povolenie je navrhnutý spoločnosťou STAVING PROJEKT s.r.o.

Projekt rešpektuje podmienky dané Územným plánom mesta Zvolen a dáva predpoklady pre rozvoj územia s prepojením na oddychové zóny mesta – lokalitu Pustého hradu, Červeného medokýša a samotné centrum mesta. Lokalita Pod Dráhy tvorí širšie centrum mesta, čo sa odráža na funkčnej náplni a architektonickom výraze navrhovaného areálu objektu. Domy sú osadené dynamicky v území, pričom rešpektujú jestvujúce terénne terasy a mestotvorný charakter zástavby lokality.

Základnou ideou návrhu je prepojenie jestvujúcej zástavby s novovznikajúcou zástavbou bytových domov a to nielen cez terénne schody, ale i bezbariérovo. Vďaka svojej strategickej polohe bude obytný komplex ľahko dostupný nielen z hlavných dopravných ťahov, ale aj pešími trasami po miestnych komunikáciách.

Bytové domy sú orientované na všetky svetové strany, pričom väčšina bytov je orientovaná na juh resp. východ – západ. Všetky objekty sú vybavené výťahmi, majú poštové schránky, komory na skladovanie predmetov, prípadne potravín, upratovaciu komoru, kočikáreň a priestory na ukladanie domového odpadu. V areáli sa nachádzajú parkovacie plochy pri každom z bytových domov, doplnené o garážové miesta priamo v objektoch na prízemí. 

Všetky obytné miestnosti majú priame osvetlenie, vetranie, vykurovanie a dostatočnú tepelnú a akustickú ochranu stavebnými konštrukciami. Obytné miestnosti sú vybavené rekuperačnými jednotkami s možnosťou automatického vetrania a rekuperácie vzduchu čo bude mať za následok celkovú  úsporu energii. 

V areáli komplexu je vytvorený priestor pre osadenie lavičiek a detského ihriska a je osvetlený verejným osvetlením. Sadové úpravy rešpektujú okolitú zeleň a celkovo dotvárajú územie so zameraním sa na duševnú hygienu.

Osadenie jednotlivých bytových domov do prostredia a orientácia bytov na slnečné svetové strany a prírodu, dáva lokalite všetky predpoklady pre kvalitné bývanie v širšom centre mesta.